Financiën

Jaarrekening 2017
 

BATEN EN LASTEN   

Baten

Giften en schenkingen
Rente spaarrekening
Activiteiten
 

€ 1.600
20
  614
€ 2.234

Lasten

Verzekeringspremies
Onroerend Zaak Belasting, Waterschap
Electriciteit en water
PR / website, attenties
Onderhoudskosten
Bankkosten
Saldo (negatief)
 

€  490
131
371
173
1.164
130
    - 225
€ 2.234

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting op 12 mei 2018