Financiën

Jaarrekening 2020

BATEN EN LASTEN   

Baten

Giften en schenkingen
Rente spaarrekening
Activiteiten (nabetaling over 2019)
 

€ 2.200
0
     72
€ 2.272

Lasten

Bankkosten
Onroerend Zaak Belasting, Waterschap
Electriciteit en water
Onderhoudskosten
Verzekeringspremies
Saldo
 

€  119
136
411
887
490
   229
€ 2.272

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting op 1 juni 2021