Financiën

Jaarrekening 2019

BATEN EN LASTEN   

Baten

Giften en schenkingen
Rente spaarrekening
Activiteiten
 

€ 1.550
1
     614
€ 2.165

Lasten

Bankkosten
Onroerend Zaak Belasting, Waterschap
Electriciteit en water
Onderhoudskosten
Verzekeringspremies
Saldo
 

€  119
136
429
929
491
   61
€ 2.165

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting op 4 juni 2020