Financiën

Jaarrekening 2018

BATEN EN LASTEN   

Baten

Giften en schenkingen
Rente spaarrekening
Activiteiten
Teruggave energiekosten
Uitkering stormschade

€ 1.816
5
783
22
      342
€ 2.968

Lasten

Verzekeringspremies
Onroerend Zaak Belasting, Waterschap
Electriciteit en water
PR / website, attenties
Onderhoudskosten
Bankkosten
Saldo (negatief)
 

€  490
134
450
102
1.793
120
    - 121
€ 2.968

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting op 11 mei 2019