Financiën

Jaarrekening 2021

BATEN EN LASTEN   

Baten

Giften en schenkingen
Rente spaarrekening
Activiteiten
 

€ 2.950
1
    150
€ 3.101

Lasten

Bankkosten
Onroerend Zaak Belasting, Waterschap
Electriciteit en water
Onderhoudskosten
Verzekeringspremies
Saldo
 

€  119
139
414
1.348
492
   589
€ 3.101

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting op 14 mei 2022